Koostöise organisatsioonikultuuri loomine Tartu Forseliuse Koolis - Tartu Forseliuse kool

Koostöise organisatsioonikultuuri loomine Tartu Forseliuse Koolis

Tartu Forseliuse Kool sai Euroopa Sotsiaalfondilt 5587,5 eurose toetuse
projektile "Koostöise organisatsioonikultuuri loomine Tartu Forseliuse
Koolis". Projekti tegevused toimuvad perioodil 2.01.2017 - 1.03.2018.

Projekti eesmärgiks on kujundada 2018/2019 õppeaastaks Tartu Forseliuse
Koolis välja koostöine organisatsioonikultuur läbi kaasaegset õpikäsitust
rakendavate lõiminguplaanide koostamise ja elluviimise, mis elavdavad
õpiprotsessi ning arendavad õpikeskkonda viisil, mis toetab nii õpetajate
kui õppijate õpimotivatsiooni, toob kaasa huvi ja pühendumuse õppimise
vastu.

Projekti tulemusena saavutatakse 2018/2019 õppeaastaks järgmist:

   - õpetajate vahel on väljakujunenud efektiivne ja järjepidev koostöö
   - õpetajad on pädevad kaasaegse õpikäsituse rakendajad
   - õpetajad on omandanud uusi õppemeetodeid
   - lõiminguplaane rakendatakse II ja III kooliastmes
   - õpetajad on teadlikud õpperuumi võimalikest kasutamisviisidest ja
   rakendavad neid
   - õpetajad kasutavad lõiminguvõimalusi ka õpperuumis

Eesmärgi saavutamisel on võtmeteguriks õpetaja, seetõttu luuakse võimalusi
õpetajate efektiivseks koostööks ning koolitatakse õpetajad spetsialistide
poolt uute õppemeetodite ja kaasaegse õpikäsituse paremaks rakendamiseks
õppetundides.

Igaüks on oluline!