Ahhaalik kool - Tartu Forseliuse kool

Ahhaalik kool


Tartu Forseliuse Kool koostöös Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi ning Teaduskeskuse AHHAAga on alates 2016 aastast välja töötamas ja piloteerimas ahhaaliku kooli mudelit. Eesmärgiks elavdada õpiprotsessi ning arendada õpikeskkonda viisil, mis toetaks akadeemiliste tulemuste paranemist läbi järgmiste üldiste oskuste ja hoiakute süsteemse kujundamise:

 • uurimuslikud oskused
 • probleemilahendamisoskused,
 • kriitiline mõtlemine,
 • positiivne suhtumine loodusteadustesse,
 • enesejuhitud õppimiseks vajalikud oskused,
 • koostöine õppimine.

Lisaks sellele on mudeli rakendamise eesmärgiks nii õpetajate kui õppijate suurenenud õpimotivatsioon, huvi ja pühendumus õppimise, spetsiifilisemalt loodusainete ja matemaatika vastu.

Uue mudeli väljatöötamise idee saadi California teaduskoolist, mis on loodud California teaduskeskuse, ülikooli ja kohaliku omavalitsuse koostöös. Idee arendamisel soovitakse eeskujuks võtta laiemalt analoogsed kogemused erinevatest riikidest.

Millest ja kellest koosneb ahhaalik kool?

 • Õpetajatest, kes rakendavad nüüdisaegset õpikäsitust
 • Koostöös õppivast ning kriitilise analüüsioskusega kooliperest
 • Õpilastest, kellel on positiivne suhtumine loodusteadustesse
 • Õppeprotsessist, kus õppimine on eluline ning praktiline!

ahhaaliku kooli visioon

Välja on töötatud nüüdisaegse õpikäsituse põhikoolis rakendamise mudel, mida on võimalik rakendada paljude erinevate koolipidajate ja koolide poolt. Tartu Forseliuse Kool on näidiskool, kus see mudel on edukalt rakendatud. Selle fookuses on innovatiivne loodusteaduste, matemaatika ja tehnoloogia lõimitud koostöine õppimine läbi uurimusliku lähenemise ja probleemilahenduse, suunates õpilasi ja õpetajaid kriitiliselt mõtlema ja ennast juhtima. Mudeli rakendamise tulemusel on õpilastel varasemast positiivsem suhtumine loodusteadustesse ja matemaatikasse ning suurem huvi loodusteaduste ja matemaatikaga seotud karjääri vastu.

 Mis on tehtud?

 • Kontseptsiooni mõtestamine – Mis vajab muutmist?
 • AHHAA külastused (õpilased, õpetajad)
 • Seminarid ja koolitused õpetajatega
 • Järjepidevad tunnivaatlused Tartu Ülikooli, AHHAA ja Forseliuse Kooli poolt: mis toimib, mis vajab arendamist, millised on toimunud muutused
 • Muudatused õppekavas: klasside ülene valikainete süsteem (elulised, koostööpõhised, praktilised, ideed õpilastelt)

Lõiminguplaanid:

 • 2016/2017 koostasid õpetajad aineteülesed lõiminguplaanid 4. ja 7. klasside õpilastele
 • 2017/2018 õppeaastal koostatakse aineteülesed lõiminguplaanid 5. ja 8. klasside õpilastele
 • 2018/2019 õppeaastal koostatakse aineteülesed lõiminguplaanid 6. ja 9. klasside õpilastele

Kuidas edasi?

 • Muudatused õppekeskkonnas – teadusklassid ja avatud klassiruum
 • Jätkuvad süsteemsed tunnivaatlused
 • Muutused valikainetest põhiainetesse
 • Tagasiside õpilastelt, õpetajatelt
 • ahhaalik perepäev
 • ahhaaliku kooli konverents 2019
 • Koolitused, seminarid
 • ahhaaliku kooli mudeli jagamine teiste koolidega

Igaüks on oluline!