Ahhaalik kool – Tartu Forseliuse kool

Ahhaalik kool


Mis on Ahhaalik kool?

Ahhaalik kool on üldhariduskoolide jaoks välja töötatud mudel, mis hõlmab uuendusi ja muudatusi õppekavas, õppetöös, õppekorralduses ja koolikeskkonnas. Ahhaaliku kooli eesmärk on nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid rakendades tuua koolikeskkonda rohkem mitteformaalse hariduse elemente ning seeläbi:

(1) suurendada õppijate õpimotivatsiooni;

(2) parandada õpilaste suhtumist õppetöösse, eriti loodusteadustesse;

(3) arendada õpilaste loovust;

(4) arendada õpilaste enesereguleerimise oskusi;

(5) arendada õpilaste kriitilise mõtlemise ja otsuse tegemise ning uurimuslikke oskusi;

(6) parandada õpilaste õppetulemusi loodusainetes;

(7) kujundada õpilaste sotsiaalseid oskusi nagu kommunikatsioonioskused ja meeskonnatöö oskused;

(8) suurendada õpetajate motivatsiooni;

(9) suurendada õpetajate ametialast professionaalsust.

Ahhaaliku kooli võtmetegevusteks on õpitu seostamine igapäevaelu ja erinevate õppeainetega (ainetevaheline lõiming), uurimuslike oskuste arendamine, koostöine õppimine, käed-külge tegevused, üldpädevuste ning loovuse arendamine. Õppetööd iseloomustab õpilaste suurem valikuvabadus ja võimalus erinevaid lahenduskäike katsetada, uurida ning avastada.

Ahhaaliku kooli mudeli puhul on tegemist tõenduspõhise, tervikliku ja nüüdisaegset õpikäsitust toetava lähenemisega, mille rakendamise puhul on oluline pidev ja eesmärgipärane koostöö, et kaardistada kooli hetkeolukord ja vajadused ning vastavalt sellele koostada tegevusplaan ning viia ellu soovitud muutused. Muudatuste ellu viimist (sekkumist) planeeritakse ning viiakse läbi teaduslikele uuringutele toetudes. Muudatuste ellu viimise mõju uuritakse ja vastavalt uuringute tulemustele kohandatakse vajadusel sekkumist.

Ahhaaliku kooli mudeli rakendamise hulka kuuluvad mitmed praktilised ja koolikorralduslikud sammud ning abimaterjalid ja koolitused. Näiteks:

(1) koolitused õpetajatele ja kooli juhtkonnale (uurimuslik õpe, lõiming, refleksioon, motivatsioon, õppimisstrateegiad, õppimist toetav hindamine, enesereguleeritud õppimine jms.);

(2) üldõpetuse rakendamine esimeses kooliastmes;

(3) klassideülene valikainete kursuste süsteem või huviringid;

(4) ahhaalikud erisündmused (Ahhaalik perepäev, teaduspäev, osalemine Teadlaste Öö festivalil jm);

(5) käed-külge tegevustel ning uurimuslikul õppel põhinevate õppematerjalide kasutamine;

(6) paaristunnid ja projektõpe;

(7) tunnivaatluste ja tagasisidestamise süsteem;

(8) õpe väljaspool kooli (nt muuseumid, teadus- ja looduskeskused, laborid);

(9) ellu viidud muutuste mõju uurimine (seire ja uuringud);

Ahhaaliku kooli mudeli loojateks on teaduskeskus AHHAA, Tartu Forseliuse Kool ja Tartu Ülikool.

Uue mudeli väljatöötamise idee saadi California teaduskoolist, mis on loodud California teaduskeskuse, ülikooli ja kohaliku omavalitsuse koostöös. Idee arendamisel soovitakse eeskujuks võtta laiemalt analoogsed kogemused erinevatest riikidest.

Loe veel ahhaaliku koolimudeli kohta huvitava kooli blogist.

Teekond ahhaaliku koolini

Igaüks on oluline!