Distantsõpe - Tartu Forseliuse kool

Distantsõpe


Head lapsevanemad ja õpilased!

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis on koolid distantsõppel selle õppeaasta lõpuni. Kui kedagi lastest alates 18. maist kooli ootame, võtab klassijuhataja selleks lapsevanemaga isiklikult ühendust.

Distantsõpe, mida korraldame e-õppe vormis, tähendab, et igale klassile on tehtud Stuudiumis fail, mis asub TERA kaustas “E-õppe korraldamine” (https://forseliuse.ope.ee/tera/453-e-oppe-korraldamine), kust Drive’i lingist saavad õpilased nädala õppimised tunniplaani alusel. Samuti on seal välja toodud videotundide ajad. Õpetajad on kausta sisestanud vähemalt ühe nädala õppimised korraga. Lisaks on õpetajatega võimalik saada ühendust Stuudiumi teel.

Hinded paneme sellel õppeaastal välja 1. juuniks. III trimestri lõpptulemusi hinnatakse mitteeristavalt (A, MA, A+) koos kommentaariga, kuidas õpitulemused saavutati. Ka III trimestri tulemust arvestatakse aastahinnete välja panemisel. Aasta kokkuvõtvad hinded on numbrilised. I kooliastme II poolaasta tulemused on jätkuvalt sõnalised. Sellel õppeaastal on tunnistused elektroonilised. Viimane koolipäev sellel õppeaastal on 8. juuni (pärast jätkub täiendav õppetöö nendel õpilastel, kellel on veel puudulikke tulemusi).

Seda, kuidas kooliaasta lõpp täpselt välja kujuneb ja kuidas toimub õpikute tagastamine, anname veel jooksvalt teada.
Kindlasti jälgige igapäevaselt Stuudiumi teateid!

Kontaktisikuks õppetöö ja muude küsimustega seoses on klassijuhataja.

Heade soovidega
TFK juhtkond


Igaüks on oluline!