Dokumendid - Tartu Forseliuse kool

Dokumendid


Dokumentide register
Õppeained ja kasutatavad lühendid päevakavas
TFK õppekava 2021-2022
Ainekavad
Hindamisjuhend
Arengukava 2017-2021
Põhimäärus
Kodukord

Suhtlemise ja käitumise kord koolis
Õppekorraldus Tartu Forseliuse Koolis distantsõppe ajal
Tundide ajad, trimestrid
Õppenõukogu koosolekud
Lisa 12.TFK ettevõtlus- ja karjääriõppe tegevuskava
Lisa 11.Loovtööde koostamise ja läbiviimise juhend
Loovtööde retsensiooni vorm
Hoolekogu protokollid
Liikuma kutsuva kooli tegevuskava

Visioon

Tartu Forseliuse Koolis on igaüks oluline. Kool on uuendustele avatud ning peetakse oluliseks, et kooli lõpetajad on laia silmaringiga, loovad ja ettevõtlikud noored. Luuakse õpiõhinat soodustav, omaalgatust toetav ning ühiskonnareegleid ja teiste inimestega arvestav õpikeskkond.

Missioon

Tartu Forseliuse Kool toetab õnneliku ja õpihuvilise inimese arengut.


Igaüks on oluline!