Õppenõukogu koosolekud - Tartu Forseliuse kool

Õppenõukogu koosolekud


2019/2020. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

8. jaanuar 2020

1.      Õppenõukogu sekretäri valimine
2.      Õpilase koduõppele jäämise kinnitamine
3.      Õppekava muudatuste ülevaatus
4.      Hindamisjuhendi ülevaatus

27. jaanuar 2020

1. Ajutise õppes osalemise keelu rakendamine õpilasele

2018/2019. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

7. jaanuar 2019

 1. Õppenõukogu liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 3. Kooli sisehindamise kokkuvõte
 4. Ahhaaliku kooli nägu

20. veebruar 2019

 1. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuste kohta.

6. juuni 2019

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

19. juuni 2019

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
 2. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõpetamisel

30. august 2019

 1. Õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 2. Kooli üldtööplaani kinnitamine

Igaüks on oluline!