Õppenõukogu koosolekud - Tartu Forseliuse kool

Õppenõukogu koosolekud


2020/2021. õppeaasta

17. detsember 2020

1. Kooli ettevõtlus- ja karjääriõppe tegevuskava kinnitamine


27. november 2020

1. Kooli põhimääruse eelnõuga tutvumine ning selle kinnitamine.


9. oktoober 2020

 1. Õpetajate esindaja valimine hoolekogusse
 

2019/2020. õppeaasta

31. august 2020
 1. Õpilaste edasiviimine järgmisse klassi
 2. Õpilaste klassikursust kordama jätmine
 3. Õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 4. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 5. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuste kohta
 6. Õppekava muudatuste ülevaatamine ja kinnitamine, ainekavade kinnitamine

17. juuni 2020

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega ja klassikursust kordama jätmine
 2. 9.klassi õpilaste tunnustamine väga heade ja heade õpitulemuste eest
 3. 9. klassi õpilaste tunnustamine ainealaste kiituskirjadega
 4. 9. klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine

3. juuni 2020

 1. Kiitusega lõpetajad
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine
 3. Õpilaste edasiviimine järgmisse klassi

19. mai 2020

 1. Õppekava hindamisosa muudatuse kinnitamine

8. jaanuar 2020

1.      Õppenõukogu sekretäri valimine
2.      Õpilase koduõppele jäämise kinnitamine
3.      Õppekava muudatuste ülevaatus
4.      Hindamisjuhendi ülevaatus


27. jaanuar 2020

1. Ajutise õppes osalemise keelu rakendamine õpilasele

2018/2019. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

7. jaanuar 2019

 1. Õppenõukogu liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 3. Kooli sisehindamise kokkuvõte
 4. Ahhaaliku kooli nägu

20. veebruar 2019

 1. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuste kohta.

Igaüks on oluline!