Tugisüsteemid – Tartu Forseliuse kool

Tugisüsteemid


Tartu Forseliuse Kooli tugisüsteem:

Kaisa Hunt
psühholoog
ruum 203B
Kontakt:  kaisa.hunt@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel
Vastuvõtt kokkuleppel

Eva Kõrgmaa
tugiõppe juht, eripedagoog
ruum 210
tel 56988785
Kontakt: eva.korgmaa@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel 
Vastuvõtt kokkuleppel

Kaidi Sägi
sotsiaalpedagoog
ruum 203C
Kontakt: kaidi.sagi@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel või telefonil 5179632

Liis Masik-Uuk
sotsiaalpedagoog
tel 53875344
Kontakt: liis.masik-uuk@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel

Merike Tupits
õpiabi õpetaja, eripedagoog
ruum 401B
Kontakt: merike.tupits@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel  
Vastuvõtt kokkuleppel

Laura-Liis Lepp
õpiabi õpetaja, eripedagoog
ruum 301B
Kontakt: laura-liis.lepp@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel  
Vastuvõtt kokkuleppel

Heidi Öövel
majaeripedagoog
ruum 207A
Kontakt: heidi.oovel@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel

Hanne Jalas
õpiabi õpetaja
ruum 207B
Kontakt: hanne.jalas@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel
Vastuvõtt kokkuleppel

Marge Puhm
eripedagoog
Kontakt: marge.puhm@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel

Ülle Liivaoja
õpiabi õpetaja
Kontakt: ylle.liivaoja@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel

Ülle Alla
abiõpetaja
Kontakt: ylle.alla@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel

Signe Unne
abiõpetaja
Kontakt: signe.unne@tfk.tartu.ee või Stuudiumi vahendusel

Koolipsühholoogi töö:

Koolipsühholoog on olemas nii õpilastele, vanematele kui ka õpetajale.
Koolipsühholoog nõustab õpilasi nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt. Abistab valikute ja otsustuste tegemisel, enesehinnangu korrigeerimisel, suhtlemisoskuste omandamisel ning isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel. Psühholoog aitab õpilastel jõuda selgusele oma võimetes ning orienteeruda erinevate võimaluste vahel.
Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid ja vajadusel õpetajaid, selgitades neile lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel, lapse arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

Õpilasele:

 • kui Sul on raskusi õppetöös edasijõudmisel;
 • kui Sind või kedagi teist kiusatakse;
 • kui Sul on kadunud soov koolis käia.  Sa ei tule enam toime/ei jaksa tulla toime oma igapäevaste kohustustega, õppimisega;
 • oled emotsionaalse, vaimse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on. Vägivallast rääkimine ei ole kaebamine, vaid iseenda õiguste kaitsmine.
 • tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida;
 • kui Sul on keerulised suhted vanemate, sõprade, klassikaaslaste või õpetajatega;
 • kui Sul on raskusi valikute ja otsuste tegemisel;
 • mõne muu mure või rõõmu puhul, mida soovid jagada;
 • kui vajad lihtsalt informatsiooni.

Vanemale:

Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:

 • lapse käitumine on muutunud;
 • on tehtud kodu-kool koostööd, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud;
 • tahad lihtsalt mõnele oma küsimusele vastust.

http://oiguskantsler.ee/et/psuhholoogilise-ja-psuhhiaatrilise-abi-saamise-voimalused-eestis

Sotsiaalpedagoogi töö:

Sotsiaalpedagoogi ülesanne on aidata õpilasel toime tulla  sotsiaalsete probleemidega ja läbi selle parandada toimetulekut ning õpitulemusi. Sotsiaalpedagoog tegeleb koolikohustust mittetäitvate ning õpi-, käitumis-, kohanemis- ja kasvatusraskustega õpilastega.

Sotsiaalpedagoogi rollideks on olla nii nõustaja, suhtekorraldaja, lepitaja kui õpetaja. Sotsiaalpedagoogilise nõustamise tüübid on:

 1. individuaalne nõustamine;
 2. töö gruppidega – grupiarutelud teatud kindla probleemsituatsiooni või –temaatika arutamiseks/ lahendamiseks;
 3. pere sotsiaalpedagoogiline nõustamine – lastevanemate nõustamine lapse paremaks toimetulekuks.

HEV õpilaste õppe koordinaatori (HEVko) töö koolis on 3-tasandiline:

 1. Klassitasandil õpetaja tegevuse toetamine.

Õpetaja: HEV märkamine, diferentseerimine, individualiseerimine. HEVko roll: arutelu õpetajaga, tundide vaatlus, õpetaja nõustamine, lapse nõustamine, lapsevanemate nõustamine, õpilase individuaalsuse kaardi (ÕIK)  avamine, kooli ümarlaud.

 1. Vajaduste väljaselgitamine kooli tugispetsialistide poolt ja eriabi kooli tasandil:

Psühholoogi, õpiabi rühma õpetaja, sotsiaalpedagoogi nõustamine; õpiabi rühma määramine; individuaalse õppekava koostamine ning rakendamine. HEVko roll: õpiabi vormiline ja sisuline suunamine; edukuse jälgimine; kokkuvõtete tegemine; ÕIKi täitmise koordineerimine; koostöö õppenõustamiskeskustega.

 1. Nõustamiskomisjon ja eriabi jätkamine eriklasside/-koolide võrgu kaudu. NÕK määrab võimetekohase õppekava ja/või vajalikud arendamis- ning õppimistingimused.

HEVko roll: NÕKi soovituste täitmise suunamine, tingimuste loomine; edukuse jälgimine; ÕIKi täitmise koordineerimine; kokkuvõtete tegemine; koostöö õppenõustamiskeskusega.


Igaüks on oluline!