KiVa – Tartu Forseliuse kool

KiVa


Tartu Forseliuse Koolis rakendatakse alates 2023. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut – https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/ )

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Eileen Laidus – KiVa-tiimi juht, õpetaja ja klassijuhataja
 • Rita Grigor – õpetaja ja klassijuhataja
 • Kaisa Hunt – psühholoog
 • Hanne Jalas – õpetaja ja klassijuhataja
 • Peeter Jõeloo – õpetaja ja klassijuhataja
 • Kristi Mumm – õppejuht
 • Anne Tamm – õpetaja ja klassijuhataja
 • Liis Masik-Uuk – sotsiaalpedagoog

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Juhtumite lahendamise kord Tartu Forseliuse Koolis

Kui on tekkinud kahtlus, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi. Selleks on õpetajate toas olemas eeluuringu ankeedid. KiVa meeskond otsustab pärast eeluuringu ankeediga tutvumist, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. 

Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse klassijuhatajale või sotsiaalpedagoogile. Juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. 

Juhtumite lahendamiseks toimuvad eravestlused ohvriga ja seejärel kiusajaga, millele järgneb rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus ohvriga, järelvestlus kiusajaga. Ohvri soovi arvestades on võimalik ka rühmavestlus kiusaja ja ohvriga.

Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks. Järelvestlusel kontrollitakse, kas kokkulepetest on kinni peetud ja kiusamine on lõppenud.

Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetmeid:

1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks

2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga

3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures

4. aste – juhtumi üle andmine politseile

Järgmine aste rakendatakse, kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või need ei ole andnud tulemusi.

Kõik vestlused dokumenteeritakse.


Igaüks on oluline!