Materjalid müügiks – Tartu Forseliuse kool

Materjalid müügiks


Meie kooli õpetajad on välja töötanud erinevaid materjale õpilaste enesejuhtimisoskuste toetamiseks:

 1. ennastjuhtiva õppija plakatid
 2. õpistrateegiate plakatid
 3. õpiuskumuste plakatid ja kleepsud
 4. klassijuhatajatunni moodul – õpistrateegiate õpetamine
 5. algklasside moodul – õpistrateegiate õpetamine
 6. klassijuhatajatunni eneseanalüüsilehed

Materjalide faile on võimalik kõikidel huvilistel soetada. Need saadetakse tellija e-mailile.

Materjalide tellimiseks kirjutage meie kooli arendusjuhile Signe Salumäele: signe.salumae[at]tfk.tartu.ee

Palun lisage juurde, kellele arvet soovite. Eraisiku tellimuse puhul lisage isikukood.


1. Ennastjuhtiva õppija plakatid

Üks plakat maksab 10 eurot, kogu komplekt 50 eurot

"Juhin ennast koduse töö tegemisel”

Plakati eesmärk on toetada õpilast koduste tööde tegemisel. Meie koolis on plakat kasutusel nii klassiruumide seintel kui õpilaste koolipäevikus.


“Ülesande iseseisev lahendamine”

Plakati eesmärk on toetada õpilast individuaalselt harjutust lahendama. Meie koolis on plakat kõikide algklasside klassiruumide seintel ja õpilaste koolipäevikus.


“20 küsimust enda analüüsiks”

Plakati eesmärk on toetada õpilast endale küsimuste esitamisel, mis aitavad tal analüüsida oma tunnitööd, pikemat projekti või üldist tegutsemist. Meie koolis on plakat klassiruumide seintel, kus õpivad 4.-9.klasside õpilased.


“Sõrmede plakat”

Plakat annab võimaluse õpetajal klassis saada kiire ülevaade, kuidas õpilased õpitu osas oma teadmisi hindavad.


“Enesejuhtimine läbi õppetöö”

Plakat annab ülevaate, kes on ennastjuhtiv õppija ning tutvustab õpilastele protsessi, kuidas planeerida oma õppetööd ning suuremaid ja väiksemaid projekte.


“Meetodid ainetundi”

Materjal aitab õpetajal tundi planeerida selliselt, et see toetaks õpilaste oskusi ennast juhtida igas tunni etapis. Materjalist leiab mitmekülgseid ideid teema sissejuhatuseks, õppimise protsessiks, teema kokkuvõtteks ning tagasisideks ja analüüsiks.


2. Õpistrateegiate plakatid

Üks plakat 10 eurot, kogu komplekt 50 eurot

“Kuidas tõhusamalt õppida? 1”

Plakat annab soovitusi tõhusamaks õppimiseks ja näiteid erinevatest õpistrateegiatest.


“Kuidas tõhusamalt õppida? 2”

Plakat annab soovitusi tõhusamaks õppimiseks ja näiteid erinevatest õpistrateegiatest.


“5 sammu töös tekstiga”

Plakati eesmärk on toetada õpilast iseseisvas töös tekstida.


“Õpistrateegiad. Kuidas edukalt õppida?”

Plakatil on näiteid õpistrateegiatest: enesetestid, meenutamine, järelduste tegemine, seoste tegemine, grupeerimine, oma sõnadega kokkuvõte, küsimuste koostamine, lahendamine ja kontroll, mõistekaart ja skeem. Üks sisu, kolm kujundust.


3. Õpiuskumuste plakatid ja kleepsud

Plakatite komplekt 50 eurot

Õppimise toetamiseks on oluline pöörata tähelepanu õpilaste õpiuskumustele. Positiivsed sõnumid aitavad õppimisele kaasa. Komplektis on 16 plakatit.

Kleepsude komplekt 12 eurot

Kleepsud on mõeldud õpilastele õpiuskumuste kinnistamiseks. Komplektis on 16 kujundust.


4. Klassijuhatajatunni moodul – õpistrateegiate õpetamine II ja III kooliastmes

Moodul 100 eurot

II ja III kooliastmele oleme klassijuhatajatunni mooduli, mille eesmärk on on õpetada klassijuhataja tundides põnevate teemade kaudu õpistrateegiaid ja rakendada neid õpistrateegiaid ainetundides 2-4 nädala jooksul ning selgitada nende õpistrateegiate kasulikkust ka õpilastele.

Klassijuhatajatunnid:

 1. Sissejuhatus
 2. Kuidas aju õpib?
 3. Ajaplaneerimine 1
 4. Ajaplaneerimine 2
 5. Ekraani mõju
 6. Kokkuvõte

4. Algklasside moodul – õpistrateegiate õpetamine I kooliastmes

Moodul 100 eurot

I kooliastmes oleme välja töötanud õpistrateegiate õpetamise süsteemi. Õppaasta jaguneb 5 perioodiks. Iga perioodi alustame tutvustavate slaididega õpistrateegiate kohta ning perioodi lõpus täidab õpilane eneseanalüüsilehe, kus ta mõtleb enda jaoks läbi, kuidas ta sellel perioodil õppis. Eesmärk on õpistrateegiate õpetamisega alustada juba 1.klassist. Uuringud näitavad, et mida varem toetame õpilaste tõhusate õppimisviiside kasutamist, seda edukamad on õpilased oma haridusteel. 

Perioodid:

 1. Töö tekstiga
 2. Enesetestimine ja ajaplaneerimine
 3. Strateegiad enne ja peale lugemist
 4. Tabel, skeem ja mõistekaart
 5. Koostöine õppimine

Moodul sisaldab:

 1. Tööjuhend õpetajale
 2. Slaidid õpistrateegiate kohta
 3. Töölehed igaks perioodiks

6. Klassijuhatajatunni eneseanalüüsilehed

Komplekt 100 eurot

Oleme loonud klassijuhatajatundidesse õpilastele eneseanalüüsilehed. Kasutame neid iga kuu ning õpilane kogub need kokku oma kooli logoga mappi. Klassijuhataja saab kasutada neid ka õpilase arenguvestlusel. Eneseanalüüsilehtede eesmärk on toetada õpilaste oskust eesmärgistada ja hinnata ning analüüsida enda õppimist, õppimisviise ja ajaplaneerimist, lisaks ka suhteid klassikaaslastega ning käitumist koolis. Komplektis on 10 erinevat eneseanalüüsilehte. Siinkohal toome välja kaks näidist:


Igaüks on oluline!