Vastuvõtt 1. klassi

Hea lapsevanem!

Tartu linnas elavatele lastele määrab õppima asumiseks elukohajärgse põhikooli Tartu Linn.

Kooli vastuvõtuga seotud info on leitav järgmiselt veebilehelt:

http://www.tartu.ee/Pohihariduse-omandamise-v%C3%B5imalused

15. märtsiks 2024 avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks 2024. Pärast 1. maid võib kool vabale õppekohale võtta ka lapsi, kes ei ela Tartu linnas.

1. klasside klassijuhatajad 2024/2025.õa on Jane Müllerson, Inga Lokko ja Hille Narusberg.

Hiljemalt 21. juuniks 2024 on vaja esitada järgmised dokumendid:

KOOLIVALMIDUSKAART (Eliisist otse ARNO-sse laetavaid kaarte kooli eraldi tuua pole vaja)

Digitaalne heledal taustal ÕPILASPILETI PILT. Palume see saata kool@tfk.tartu.ee või laadida üles e-keskkonda ARNO. Faili nimeks kirjutada isikukood_eesnimi_perenimi.jpg.

Tulevase 1. klassi õpilane peab perearsti juures läbima koolieelse läbivaatuse. 

I kooliastmes lähtume ahhaaliku kooli põhimõtetest ja üldõpetusest.